INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ

Společnost Ateliér Unipark s.r.o., se sídlem Sladkovského 1606/13, 612 00 Brno, IČ: 10814604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C vložka 123016, jako správce osobních údajů, poskytuje subjektům údajů následující informace.

Správce stanovil pověřence pro ochranu osobních údajů a to Veroniku Fraňkovou, email: office@atelierunipark.cz, tel: +420 737 279 782

S vašimi osobními údaji zacházíme vždy důvěrně. Pečlivě je chráníme a při jejich zpracování dbáme na jejich bezpečnost a dodržujeme platnou legislativu. Naši zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a interními pravidly. Přístupy k osobním údajům jsou řízené a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum, nutné k naší práci.

KOMU JSOU URČENY TYTO INFORMACE – kategorie subjektů údajů

Klienti: fyzické osoby-naši klienti, zákazníci, objednatelé, kupující

Třetí osoby: fyzické osoby-lidé, jejichž osobní údaje zpracováváme v souvislosti s plněním smluv uzavřených s našimi klienty a případně našich dalších právních povinností

Osoby poptávající naše služby: fyzické osoby-lidé, jenž nám své osobní údaje sdělují v souvislosti s (nezávaznou) poptávkou po našich službách.

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME a PRO JAKÉ ÚČELY

O klientech shromažďujeme tyto osobní údaje:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, titul,
 • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa,
 • další údaje: místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu.

Výše uvedené osobní údaje jsou pro nás nezbytné pro identifikaci klientů, při komunikaci s klienty a pro naši obchodní činnost v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Účelem zpracovávání vašich osobních údajů je:

 • zhotovení díla, plnění na základě smlouvy o dílo,
 • poskytnutí služby, plnění na základě smlouvy o poskytnutí služby,
 • dodávka zboží, plnění na základě smlouvy o dodávce zboží,
 • plnění našich právních povinností,
 • zasílání informací a obchodních nabídek na základě vašich žádostí

O třetích osobách shromažďujeme tyto osobní údaje:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, titul,
 • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa,
 • další údaje: místo bydliště a/nebo podnikání, datum narození, IČ, daňové identifikační číslo.

Výše uvedené osobní údaje jsou pro nás nezbytné pro identifikaci třetích osob, při komunikaci s třetími osobami a pro naši obchodní činnost v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Účelem zpracovávání vašich osobních údajů je:

 • plnění smlouvy o dílo uzavřené s klientem,
 • plnění smlouvy o poskytnutí služby uzavřené s klientem,
 • plnění smlouvy o dodávce zboží uzavřené s klientem,
 • plnění našich právních povinností.

O osobách poptávajících naše služby shromažďujeme tyto osobní údaje:
identifikační údaje: jméno, příjmení, titul,
kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa,

Výše uvedené osobní údaje jsou pro nás nezbytné pro vaši identifikaci klientů a při komunikaci s vámi. Účelem zpracovávání vašich osobních údajů je :

 • zasílání informací a obchodních nabídek na základě vašich žádostí.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME

 • přímo od vás
 • od klientů,
 • z veřejně přístupných informací a rejstříků (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, apod.)

V případě zpracování osobních údajů mimo náš oprávněný zájem, Vás žádáme o souhlas s jejich zpracováním.

JAKÝM ZPŮSOBEM OSOBNÍ ÚDAJE ÚCHOVÁVÁME

Osobní údaje správce zpracovává v souladu s s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 • osobní údaje uchováváme v listinné podobě a také v elektronické podobě s využitím IT nástrojů
 • při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování vč. profilování
 • osobní údaje v listinné i elektronické podobě uchováváme v prostorách (kancelářích) naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám zákonnými prostředky (pod uzamčením, s přístupem pouze oprávněných osob apod.). Veškeré osoby, které přicházejí v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností do styku s vašimi osobními údaji jsou vázány zákonnou a smluvní povinností mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.
 • přístupy k osobním údajům jsou také zabezpečeny systémem přístupových práv, hesel a kódů.
 • provádíme pravidelnou interní kontrolu uzamčených prostor, IT zařízení, dat na nich uložených a zásad při práci s osobními údaji

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ, resp. kdo je příjemce

 • osobní údaje zpracováváme my, společnost Ateliér Unipark s.r.o., jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců a prostřednictvím třetích osob, tzn. zpracovatelů, které uvádíme níže v přehledu. Všichni zpracovatelé splňují přísné zásady pro zabezpečení osobních údajů a dat.
 • našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátka Dana Lasáková, advokátka, IČ 71447032, místem podnikání Vejrostova 953/6, 635 00 Brno a poskytovatel IT systému firma Allium, s.r.o., IČ 607 03 521, sídlem Stamicova 11, 623 00 Brno
 • orgány veřejné moci
 • osobní údaje jsou zpracovávány po dobu potřeby naplňování výše uvedeného účelu zpracovávání a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy.

Nezpřístupňujeme osobní údaje příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.

JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu a doplnění osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku, některým z následujících způsobů: emailem na info@atelierunipark.cz, telefonicky na čísle +420 722 943 213 nebo osobně v kanceláři naší společnosti
 • právo podat stížnost některým z výše uvedených způsobů nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Brně dne 25. října 2021

 

 

Vašim snům dáme konkrétní tvar, nasadíme křídla a postavíme je pevně nohama na zem. Vzlétnou samy.


Ateliér Unipark s.r.o.
Životského 4453/15, 61800 Brno


T. +420 722 943 213E. info@atelierunipark.cz